ผู้อำนวยการ

ดร.ญฐกรณ์ ดำชะอม

ผู้อำนวยการโรงเรียนปากแพรกวิทยาคม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษาและลูกจ้างที่ทำประโยชน์ให้กับราชการด้วยความมุ่งมั่นและความอุตสาหะ และมีผงงานเป็นที่ยอมรับและสามารถเป็นแบบอย่างที่ดี แก่เพื่อนรวมงานได้ ประจำปี 2565

อ่านเพิ่มเติม

โรงเรียนปากแพรกวิทยาคม โดยการนำของ ดร.ณฐกรณ์ ดำชะอม ผู้อำนวยการโรงเรียนปากแพรกวิทยาคม และครูกลุ่มบริหารวิชาการ จัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

อ่านเพิ่มเติม

จดหมายข่าว