“ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ อยู่อย่างมีความสุข สนุกกับการทำงาน”

โรงเรียนปากแพรกวิทยาคม ขอแสดงความยินดี กับ 1. ดร.ณฐกรณ์ ดำชะอม ผู้อำนวยการโรงเรียนปากแพรกวิทยาคม เนื่องใน โอกาสผ่านการคัดเลือกเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา “นวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี” ประเภท ผู้บริหารสถานศึกษา (ได้รับการพิจารณาคัดเลือก ส่งต่อสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน) 2. นางสาวพนิดา ดวงศิริ ครูผู้ช่วย เนื่องในโอกาสผ่านการคัดเลือกเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา “10,000 คุรุชน คนคุณธรรม” ประเภท ครู (ได้รับการพิจารณาคัดเลือก ส่งต่อสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน) 3. นางสาวนิลเนตร ทองสุข ครูชำนาญการ เนื่องในโอกาสผ่านการคัดเลือกเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา “10,000 คุรุชน คนคุณธรรม” ประเภท ครู ด้วยความยินดียิ่ง