“ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ อยู่อย่างมีความสุข สนุกกับการทำงาน”

ประกาศโรงเรียนปากแพรกวิทยาคม
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย