09.1 : การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

09.1การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม