“ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ อยู่อย่างมีความสุข สนุกกับการทำงาน”

e-Service

กลุ่มบริหารวิชาการ

งานทะเบียน-วัดผล SGS  

ระบบบริหารจัดการข้อมูล โรงเรียนเรียนรวม

สทศ. สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์กรมหาชน)

กลุ่มบริหารทั่วไป

MOE Safety Center ศูนย์ความปลอดภัย กระทรวงศึกษาธิการ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ (E-MISS)

ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC)

กลุ่มบริหารงานบุคคล

ระบบการต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ(KSP School)

ระบบบริการสถานศึกษา KSP School

ระบบ SSO ประกันสังคม

ระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล (DPA)

ระบบ HRMS สพฐ.

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ระบบแสดงรายงานใบรับรองการจ่ายเงินเดือนและเงินอื่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร