“ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ อยู่อย่างมีความสุข สนุกกับการทำงาน”

รายการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

019