024.2 : รายานผลการจัดซื้อ

024.2 รายานผลการจัดซื้อ