034 : เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

034 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร