“ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ อยู่อย่างมีความสุข สนุกกับการทำงาน”

คู่มือการปฏิบัติงานการดําเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต