“ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ อยู่อย่างมีความสุข สนุกกับการทำงาน”

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายหน่วยงาน