ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษาและลูกจ้างที่ทำประโยชน์ให้กับราชการด้วยความมุ่งมั่นและความอุตสาหะ และมีผงงานเป็นที่ยอมรับและสามารถเป็นแบบอย่างที่ดี แก่เพื่อนรวมงานได้ ประจำปี 2565
อ่านเพิ่มเติม »
คณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนปากแพรกวิทยาคม ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนตำบลปากแพรก จัดกิจกรรม “โครงการจิตอาสาส่งเสริมสร้างสรรค์พัฒนาโรงเรียนน่าอยู่เพื่อน้อง”
อ่านเพิ่มเติม »
โรงเรียนปากแพรกวิทยาคม โดยการนำของ ดร.ณฐกรณ์ ดำชะอม ผู้อำนวยการโรงเรียนปากแพรกวิทยาคม และครูกลุ่มบริหารวิชาการ จัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
อ่านเพิ่มเติม »

จดหมายข่าว