ประวัติย่อของโรงเรียน

          โรงเรียนปากแพรกวิทยาคม เป็นโรงเรียนที่เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๑ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ริมถนนหลวงสาย ๔๐๑ สายสุราษฎร์ธานี-นครศรีธรรมราช หลักกิโลเมตรที่ ๕๕ เลขที่ ๒๓๑ หมู่ที่๑ ตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๓๔๐ มีพื้นที่๓๕ ไร่ ซึ่งเป็นที่ดินป่าสงวนไชยคราม-ประดู่ กรมป่าไม้อนุมัติให้เข้าใช้ประโยชน์ ตามประกาศกรมป่าไม้ ฉบับที่ ๑๖๑/๒๕๓๓ ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๓๓

       โรงเรียนได้เปิดทำการสอนครั้งแรกตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๓๑ โดยเป็นหน่วยการเรียน(สาขา) ของโรงเรียนดอนสักผดุงวิทย์ได้เปิดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ จำนวนรับได้ ๔๖ คน ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากสภาตำบลปากแพรก ได้ต่อเติมใต้ถุนอาคารของโรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ๙ เป็นห้องเรียนชั่วคราว งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท

 • ปีการศึกษา ๒๕๓๒ สภาตำปากแพรกได้จัดสร้างอาคารชั่วคราวจำนวน ๑ หลังจำนวน ๔ ห้อง เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท บนที่ดินของโรงเรียน (สนามฟุตบอลในปัจจุบัน)
 • ปีการศึกษา ๒๕๓๓ กระทรวงศึกษาธิการได้จัดตั้งเป็นโรงเรียนปากแพรกวิทยาคม ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๓๓ ให้ นายทนุ นิตย์นรา อาจารย์ใหญ่โรงเรียนดอนสักผดุงวิทย์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารโรงเรียนปากแพรกวิทยาคมอีกตำแหน่งหนึ่ง
 • วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๓๓ กรมสามัญศึกษา ได้ออกคำสั่ง ๓๖๕๖/๒๕๓๓ ให้ นายชัยวัฒน์ แก้วบัวทอง ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่โรงเรียนดอนสักผดุงวิทย์ มาดำรงตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนเมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๓๔
 • ปีการศึกษา ๒๕๔๐ กระทรวงศึกษาธิการอนุมัติให้เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตามคำสั่งกรมสามัญศึกษาที่ ๓๖๘/๒๕๔๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๔๐
 • ปีการศึกษา ๒๕๔๒ โรงเรียนได้รับรางวัลห้องสมุดดีเด่น จากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย
 • วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔ นายพรชัย ปลอดจินดา ผู้อำนวยการโรงเรียนตะกุกใต้ศึกษาได้รับแต่งตั้งให้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนปากแพรกวิทยาคม
 • ปีการศึกษา ๒๕๔๙ นายสำราญ เผือกคง ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยบุรีพิทยา ได้รับการแต่งตั้งให้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนปากแพรกวิทยาคม
 • วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ นายประยงค์ อินนุพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนอก ได้รับแต่งตั้งให้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนปากแพรกวิทยาคม
 • วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ นางสาวอัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยด่าน ได้รับแต่งตั้งให้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนปากแพรกวิทยาคม
 • วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ นางสาวดำหริ จันทชูโต รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ ได้รับแต่งตั้งให้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนปากแพรกวิทยาคม
 • วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ นายณฐกรณ์ ดำชะอม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อผุด ได้รับแต่งตั้งให้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนปากแพรกวิทยาคม