พันธกิจ

๑. การศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและมาตรฐานสากล
๒. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
๓. พัฒนาครูและบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ
๔. พัฒนาภูมิทัศน์ของสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้
๕. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล
๖. ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๗. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

เป้าประสงค์

๑. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานสากล
๒. ผู้เรียน ครูและบุคลากรปฏิบัติตามหลักธรรมและค่านิยม ๑๒ ประการ
๓. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นมืออาชีพ
๔. สถานศึกษาพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะศตวรรษที่ ๒๑
๕. ผู้เรียน ครูและบุคลากรนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ในการดำเนินชีวิต
๖. สถานศึกษามีภูมิทัศน์ ร่มรื่น สะอาด ปลอดภัยและเป็นแหล่งเรียนรู้
๗. บริหารการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล