ข้อมูลอาคารสถานที่

อาคารเรียนและอาคารประกอบ จำนวน ๑๓ หลัง ได้แก่
                ๑) อาคารเรียน จำนวน ๘ หลัง
                ๒) อาคารเอนกประสงค์ จำนวน ๕ หลัง
จำนวนห้องเรียนทั้งหมด ๑๒ ห้องเรียน

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา

บรรยากาศน่าอยู่ แหล่งเรียนรู้หลากหลาย