“ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ อยู่อย่างมีความสุข สนุกกับการทำงาน”

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายพงศ์สนิท  ศรีปานนิล

ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวสุทธิลักษณ์  เกื้อด้วง

ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ