“ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ อยู่อย่างมีความสุข สนุกกับการทำงาน”

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวชุติมา  พรหมทวด

ตำแหน่ง ครู

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

Mrs.Mirafe Gaddao

ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

นางสาววรวรรณ  บุญราช

ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

นางสาวพนิดา  ดวงศิริ 

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย