“ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ อยู่อย่างมีความสุข สนุกกับการทำงาน”

คณะกรรมการสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2566