“ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ อยู่อย่างมีความสุข สนุกกับการทำงาน”

ผู้บริหาร


ชื่อ – นามสกุล : ดร.ณฐกรณ์  ดำชะอม

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

วุฒิการศึกษา : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  (ปร.ด.)

วิชาเอก : การบริหารการศึกษา

เบอร์โทรศัพท์ : 081 137 1455

อีเมล : jomfun.oro@gmail.com