“ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ อยู่อย่างมีความสุข สนุกกับการทำงาน”

บทบาทหน้าที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน