เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์