วิสัยทัศน์

นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ครูเป็นมืออาชีพ รักษ์สิ่งแวดล้อม บริหารจัดการตามหลักหลักธรรมมาภิบาลภายใต้ความพอเพียง