คณะกรรมการการนิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้เชิกรุก ของครูแกนนำ ที่พัฒนาโดยสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามนโยบาย ปรับการเรียนรู้สู่สมรรถนะด้วยการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning

วันที่ 19 สิงหาคม 2565 คณะกรรมการการนิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้เชิกรุก ของครูแกนนำ ที่พัฒนาโดยสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามนโยบาย ปรับการเรียนรู้สู่สมรรถนะด้วยการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning ระดับสหวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 1 คณะกรรมการประกอบด้วย นายนฤชาติ สุวรรณพร ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย ดร.ณฐกรณ์ ดำชะอม ผู้อำนวยการโรงเรียนปากแพรกวิทยาคม, นายอภิษช์วิศักดิ์ แก้วมณี รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา และ นางสาวพรพิมล แซ่ฟุ้ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าอุแทพิทยา เข้านิเทศ ติดตามการจัดการเรียนรู้ของครูโรงเรียนปากแพรกวิทยาคม จำนวน 2 ท่าน ได้แก่

1. นางสาวพนิดา ดวงศิริ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

2. นางจุไรวรรณ เอี่ยมสามโคก กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โดยมี นายปัทฐพงษ์ สุบรรณ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี เข้าร่วมสังเกตการณ์การนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนรู้ในครั้งนี้