โรงเรียนปากแพรกวิทยาคม นำเสนอผลงานเชิงประจักษ์เพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับภูมิภาค (ภาคใต้) ประจำปี 2565 นำเสนอผลงานโดย ดร.ณฐกรณ์ ดำชะอม

วันที่ 29 สิงหาคม 2565 โรงเรียนปากแพรกวิทยาคม นำเสนอผลงานเชิงประจักษ์เพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับภูมิภาค (ภาคใต้) ประจำปี 2565 การประเมินเชิงประจักษ์ ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ซึ่งนำเสนอผลงานโดย ดร.ณฐกรณ์ ดำชะอม ผู้อำนวยการโรงเรียนปากแพรกวิทยาคม และ คุณครูจีรพงค์ ทองใหญ่ ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน