โรงเรียนปากแพรกวิทยาคม โดยการนำของ ดร.ณฐกรณ์ ดำชะอม ผู้อำนวยการโรงเรียนปากแพรกวิทยาคม และครูกลุ่มบริหารวิชาการ จัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 29-30 สิงหาคม 2565 โรงเรียนปากแพรกวิทยาคม โดยการนำของ ดร.ณฐกรณ์ ดำชะอม ผู้อำนวยการโรงเรียนปากแพรกวิทยาคม และครูกลุ่มบริหารวิชาการ จัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ ความเข้าใจแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับนักเรียนและชุมชน เพื่อก่อให้เกิดความตระหนัก และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ ปฏิบัติตนและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขอย่างยั่งยืน ตลอดจนเพื่อสืบสานพระราชปณิธาน เดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ โรงเรียนโรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 9, โรงเรียนบ้านคอกช้าง และโรงเรียนบ้านดินแดงสามัคคี