กิจกรรมนิเทศติดตามการดำเนินงานตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา

วันที่ 4 สิงหาคม 2564 นางสาวดำหริ จันทชูโต ผู้อำนวยการโรงเรียนปากแพรกวิทยาคม พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายงาน คุณครูเจ้าของกิจกรรม และผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริตได้รับการนิเทศติดตามการดำเนินงานตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดย นางสาวนันท์นภัส สุทธิการ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สุราษฎร์ธานี ชุมพร โดยท่านให้ข้อเสนอแนะและคำแนะนำเป็นอย่างดี พร้อมทั้งให้กำลังใจเพื่อต่อยอดในการพัฒนางานโครงการโรงเรียนสุจริตต่อไป